Речник – морски термини

17 Ное. Речник – морски термини

Използват се различни и специфични, дори и местни морски термини. Тук съм събрал, по-известните, наложенли се с времето, общоизвестни морски термини в малък речник.

Абордаж – Остарял начин за водене на морски бой от времето на ветроходните и гребните кораби, като неприятелските кораби се доближават борд с борд и битката се води  отблизо с цел да се премине върху вражеския кораб и там да се реши сражението.

Акостирам — Установявам плавателен съд на пристанището.

Анемометър – уред за измерване на скороста на вятъра.

Aхтерпик – кърмова надстройка над главната палуба.

Ахтерщевен – конструктивно оформление на кърмовата част на кораба/продължение на кила/.

Бек – Носовата част на горната палуба на кораб, идваща от форщевена до фок-мачтата или носовата надстройка.

Банка – Дъска за сядане на гребците, а така също и за напречно заздравяване на лодката.

Банка – Навигационен термин, обозначаващ отделна плитчина.

Бакщаг – вятър духащ по кърмови курсови ъгли в сектора 95 – 175 градуса.

Бейдевинд – вятър духащ по носови курсови ъгли в сектора 0 – 85 градуса.

Батискаф — Подводен кораб за достигане най-големите океански дълбочини.

Борд — Страничната стена на корабния корпус.

Бриг – Двумачтов кораб с право ветроходно съоръжение на двете мачти. По време на ветроходния военен флот, бриг са наричали неголям военен кораб, изпълняващ разузнавателна, куриерска и патрулна служба. Били са въоражени с 16-18 оръдия.

Боцман — Старши матрос.

Бриз — Морски вятър, който денем духа към сушата, а нощем — към морето.

Буй – Плаващ навигационен знак, служещ за обозначаване на фарватера, на опасни за корабоплаването места и т.н. Представлява голям поплавък, оцветен в ярък цвят.

Буртик – дървен, гумен или стоманен пояс монтиран надлъжно по бордовете за предпазване на обшивката от нараняване.

Валек – Удебелена, шест или осемстенна част на веслото около рокохватката.

Ванти – Част от стоящия такелаж на ветроходните кораби и представляват укрепващи мачтата въжета, опънати от върха (топа) на мачтата до бордовете.

Ватерлиния — Черта на борда на кораб, до която той нормално потъва във водата.

Вахта — Дежурство на кораб; Вахтен — Матрос, който носи вахта.

Веха — Плавок с флагче или друг забележим знак.

Вимпел — Малко (обикновено триъгълно) флагче на плавателен съд.

Винч — Корабна торавоподемна машина; корабен кран.

Водоизместимост – Количеството изместена от кораба вода. Бива обемна – равна е на обема на подводната част на кораба в кубични метри, и масова – равна е на масата на изместената от кораба вода в тонове. Характеристика за големината на кораба.

Възел – От английски knot, означение kn или kt) е единица за скорост, равна на една морска миля в час. Понеже има различни определения за морска миля, и възелът може да има различни стойности. Според международната дефиниция за морска миля, един възел е равен на точно 1 852.3 m/h.

Гелера – Голям гребен кораб използван във флота до 19-ти век. Някои автори употребяват това название като обобщаващо за всички гребни кораби, но такъв подход не е общоприет.

Галс – Положение на кораба относно посоката на вятъра. Пример: десен галс – вятърът духа от десния борд.

Галюнкорабна тоалетна.

Грунт (грунд) — Повърхността на дъното.

Диферент – наклоняване на кораба към носа или кърмата/по надлъжната равнина/.

Дебаркирам — Свалям войски от кораб на брега.

Девиация — Отклонение на компасната стрелка от магнитния меридиан в резултат на действието на корабния магнетизъм.

Док — Пристанищно съоръжение за поправка, пребоядисване и почистване на подводните части на кораби.

Драга — Земесмукателна помпа.

Дрейф — Отклоняване на плавателния съд от курса, движи се под влияние на вятъра или течението.

Ехолот — Електрически уред за прецизно измерване на морските дълбочини.

Илюминатор — Кръгло прозорче с дебело стъкло на кораб, яхта и пр.

Кабелт — Морска мярка за разстояние, равна на 1/10 от милята или на 185.2 метра.

Катер — Малък кораб за къси плавания.

Камбуз – корабна кухня.

Каюта —Отделно помещение за пътници или команден персонал на плавателен съд.

Каюткомпания — Общо помещение за пътниците, а на военен кораб — за командния състав, в което почиват, обядват и пр.

Кей — Място в пристанището, където спират корабите.

Кокпит – изрязана част или удълбочение в палубата, служещо за разполагане на хора.

Кил — Основната надлъжна част на кораб или лодка, съединяваща фощевена с кърмовата част.

Крайцер – Боен надводен кораб за водене на морски бой и прекъсване на морските комуникации на противника. появява се за първи пър през 60-70-те години на 19-ти век.

Кранци – Балони, покрити от сплетени въжета за предпазване на корпуса от деформация.

Крен (накреняване) — Наклоняване на плавателен съд по надлъжната ос.

Кубрик — Общо спално помещение на кораб, на който няма отделни каюти.

Кърма — Задната част на кораб или лодка.

Лаг – Мореходен инструмент или прибор за измерване скоростта на кораба. Механичния лаг се състои от хидрометрично витло, влачено на буксир зад кораба, и брояч, отчитащ оборотите на витлото.

Леери — Опънати стоманени въжета, които служат за перила на кораб.

Лодбалки — Железни греди по бордовете на кораб, извити в дъга нагоре, служещи за издигане и спущане на лодки.

Лот — Прост уред за измерване водна дълбочина, състоящ се от оловна тежест и въженце, награфено през един метър.

Лоция — Помощна мореплавателна книга, в която е дадено подробно описание на крайбрежието — дълбочината, грунта, теченията, и хидрометеорологическа справка за района.

Люк — Отвор върху палуба на кораб за слизане, за товарене и пр.

Маркер —Малък поплавък, снабден с корда и котвичка, използуван от леководолазите за отбелязване определени места от дъното.

Мауна — Голяма лодка за пренасяне стоки, риба и др.

Мезоскаф — Подводен кораб за достигане средните океански дълбочини (800–1200 метра).

Миноносец – Военен кораб, разполагащ с голямо торпедно въоражение и развиващ голяма скорост. Основното му предназначение е нанасяне на торпедни удари.

Морска миля — Морска мярка за разстояние, равна на една минута от меридиана при 45 градуса ширина или 1852 метра (за разлика от земната миля, която е равна на 1609.35 метра).

Мостик – Оградена част от палубата на горната рубка, където се намират приборите за управление на кораба или корабното оръжие, постовете за свръзка и наблюдение.

Отсек — Отделение вътре в кораба, образувано от водонепроницаеми прегради. Когато поради авария в някой отсек попадне вода, благодарение на преградите тя не може да напълни целия кораб и той не загубва плавателността си.

Пасат – Вятър, духащ в океана непрекъснато и с постоянна сила от 3-4 бала. Времето в областта на пасатите обикновено е ясно и с малки количества валежи.

Палуба — Горната повърхност на плавателен съд.

Пеленг – Ъгълът между меридиана, минаващ през центъра на компаса, и посоката на наблюдавания предмет, считано от север по посока на часовниковата стрелка.

Пирс — Лек пристанищен мост, изграден върху набити в дъното греди.

Пластир — Средство за временно затваряне на пробойна на кораб.

Планцер /планшир/ – дървени или метални перила поставени върху горния ръб на фалшборда или директно на палубата.

Понтон — Лодка или друг плаващ съд за закрепване върху него на мост или друго съоръжение.

Пробойна — Дупка, пробив, продупчено място в корпуса на кораб при авария.

Променад-дек — Палуба за разходка на кораб, обикновено закрита.

Рубка — Кабина със специално предназначение (за управление, радарна или радиослужба и пр.).

Рул — Кормило на кораб; Рулеви — Матросът, който е на руля.

Рангоут – съвкупност от самостоятелни части от стъкмяването на кораба, предназначени за носене на ветрила, вдигане на сигнали и извършване на товаро-разтоварни работи.

Рея – хоризонтално рангоутово дърво, прикрепено в средната си част към мачта или стенга и служи за закрепване на право ветрило към него и за вдигане на сигнали.

Секстант — Оптически астрономически уред за определяне географското положение по височината на слънцето или звездите над видимия хоризонт.

Склонение — Отклонение на компасната стрелка от магнитния меридиан вследствие земния магнетизъм.

Склянка — Корабна камбана.

Стенга – вертикална греда за удължаване на мачтата.

Слип – Механично устройство за спускане и повдигане на корабите във и от вода.

Стапел – Наклонен фундамент за построяване, ремонт и спускане на корабите във вода.

Танкер – Морски или речен кораб, построен специално за превозване на течни товари: нефт, бензин, керосин и др.

Такелаж – всички въжета,които служат за надеждно закрепване на рангоута и за неговото управление

Траверс — Посока, перпендикулярна по отношение курса на кораба.

Трал – Устройство, влачено на буксир, предназначено за унищожаване на мини. Има и риболовни тралове, представляващи, големи мрежи – торби за улов на риба.

Трап – съоръжение за слизане и качване на кораба

Трюм — Помещение в долната част на кораб за машините, складовете за гориво, за храна и т.н.

Форщевен – носовата права или извита греда, като продължение на кила, очертаваща носа.

Фордевинд – вятър духащ право по кърмата в сектора от 175 градуса ляв борд до 175 градуса десен борд.

Фалшборд — Продължение на бордовата стена над нивото на палубата, което служи като парапет.

Фарватер — Безопасен път за плаване на плавателни съдове сред различен род препятствия, отбелязани на картата и обозначени със средства за навигация /шамандури, жалони, створни знаци и т.н./

Фрегарта – Тримачтов ветроходен кораб, втори по значение след линейния кораб. Фрегатите са предназначени предимно за разузнавателна или крайцерска служба.

Халфвинд – вятър духащ по борд в сектора 85 – 95 градуса.

Швартоване – Маневра, в резултат на която корабър странично се приближава към кея и се закрепва към него чрез швартовите краища.

Шквал — краткотраен (обикновено до половин час), но много силен вятър, който предизвиква опасни морски бури.

Шкоти – въжета, с които се управляват платната.

Шлюпка — Малка гребна лодка, приспособима и за плаване с платна.

Шпигати – отвори за изтичане на попадналата на палубата вода.

Щил — Тихо време; пълно затишие на морето.

Щорм — Морска буря.

Щурвал – Вал, съединяващ щурвалното колело /което неправилно наричат щурвал/ с механичното устройство, осъществяващо преместването на руля.

Щурман – Специалист по водене на кораби. Числи се към командния състав на кораба.

Ют – палуба над главната палуба на кърмата на кораба.Прочетена 146920 пъти
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1Коментар
  • Минчо Танев
    Публикувано в 17:05h, 18 юни Отговор

    Направено е голямо преустройство на малък туристически кораб “ Младена“ – Варна . Палубата е от гладка ламарина . Достатъчно ли ще е да се рифелира с електроженни пъпки . Как да се измери променената вече устойчивост ?

Коментирай